Birdwatching

SPOLEK REISTNA

Reistna, z. s.

Článek 1

Název spolku a sídlo spolku

Název:                   Reistna, z. s.

Sídlo spolku:       Břeclavská 1034, 691 42 Valtice

Spolek je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Spolek je právnickou osobou a vykonává činnost v souladu se svými stanovami. Spolek působí na území celé České republiky.

Článek 2

Účel spolku a prostředky k jeho dosažení

 1. Hlavním účelem spolku je společensky užitečná činnost přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života prostřednictvím kultury a kulturního bohatství a dědictví, a to zejména:
  1. podpora kulturních, kulturně-vzdělávacích a kulturně-zábavných produkcí,

     výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

 1. podpora realizace výtvarných projektů,
 2. podpora přeshraniční spolupráce, vytváření partnerství se zahraničními subjekty, zprostředkování zahraniční zkušeností a kontaktů tuzemským subjektům v oblasti kultury.
 3. zajišťování finančních, materiálních, lidských a informačních zdrojů pro podporu propagační, publikační a přednáškové činnosti a pro podporu realizace kulturních akcí.
 4. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k uspokojení společných zájmů a naplňování účelu spolku.
 5. Spolek dosáhne svého účelu zejména těmito činnostmi:
  1. Zajištěním finanční podpory z fondů Evropské unie a z národních programů.
  2. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.
  3. Komunikace a spolupráce s obdobnými subjekty, odborníky a institucemi EU.
  4. Organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží.
  5. Pořádáním výtvarných projektů a kulturních produkcí
  6. Organizováním prodejních a obdobných akcí.

Článek 3

Členství ve spolku

 1. Členem spolkuse může stát každý občan EU starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a cíli spolku.
 2. Seznam členů spolku vede Výkonná rada. Členství vzniká dnem, kdy Valná hromada svým usnesením schválila přihlášku za člena spolku.
 3. V seznamu členů spolku se u každého člena uvádějí následující údaje:

                       Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel./email

 1. Zápisy do seznamu členů a výmazy ze seznamu členů provádí Výkonná rada spolku ve

lhůtě 30 dnů od vzniku nebo zániku členství.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

       1.   Člen spolku má právo zejména:

             a. předkládat vlastní návrhy, podněty a kritické připomínky,

               b. účastnit se spolkových aktivit a akcí,

               c. požívat členských výhod spolku,

               d. volit orgány a být volen do orgánů spolku.

               e. účast na hlasování nejvyššího orgánu spolku

     2.   Člen spolku je povinen zejména:

               a. dodržovat stanovy a podporovat programové cíle a výborem schválené  

                     aktivity a akce spolku

               b. účastnit se jednání Valné hromady nebo svou neúčast řádně omluvit

               c. dbát o dobré jméno spolku a nepoškozovat spolek

               d. platit členské příspěvky v termínu a výši odsouhlaseném VH.

Článek 5

Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:

               a. vystoupením člena ze spolku na základě písemného oznámení,

               b. pravomocným rozhodnutím Valné hromady o vyloučení,

               c. zánikem spolku,

               d. úmrtím člena.

Článek 6

Orgány spolku

       1. Spolekmá tyto orgány:

               a. Valná hromada (dále jen VH)

               b. Výkonná rada (dále jen VR)

Článek 7

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada a tvoří ji všichni členové spolku.
 2. VH se svolává podle potřeby, nejméně však 1 x za kalendářní rok. Zasedání Valné hromady svolává Výkonná rada. Výkonná rada je povinná svolat Valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 30 % členů spolku.
 3. VH svolává Výkonná rada pozvánkou, která musí být doručena každému členu spolku osobně, poštou, e-mailem nebo jiným způsobem a to nejméně 14 dní před termínem konání Valné hromady.
 4. Valná hromada má tyto pravomoci:
  1. schvaluje stanovy spolku, jednací řád a jejich změny,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, včetně účetní uzávěrky za kalendářní rok,
  3. schvaluje přijetí a vyloučení členů spolku,
  4. schvaluje rozpočet spolku a jeho změny,
  5. ukládá úkoly VR,
  6. volí a odvolává členy VR,
  7. jmenuje likvidátora při zániku spolku
  8. rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
  9. schvaluje výši ročních členských příspěvků, které si vyhradí svým rozhodnutím
  10. Jednací řád Valné hromady:
   1. Program jednání Valné hromady předkládá předseda Výkonné rady na základě návrhu Výkonné rady nebo členů spolku. Program zašle společně s pozvánkou na jednání VH. Od předloženého programu se může jednání VH odchýlit jen, souhlasí-li se změnou programu dvoutřetinová většina přítomných členů.
   2. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pro schválení usnesení stačí nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. Pokud Valná hromada není usnášeníschopná, ukončí se její jednání. Výkonná rada ve lhůtě jednoho měsíce svolá novou Valnou hromadu, která je již schopna usnášení, pokud se jeho jednání zúčastní 20 % členů spolku.
   3. Účast na jednání VH stvrzují členové spolku podpisem do listiny přítomných.
   4. Předsedajícím Valné hromady je předseda VR, nebo jím pověřená člen VR. Předseda určí zapisovatele VH, který prověří počet přítomných dle prezenční listiny.
   5. Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných případech může být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne VH na návrh člena spolku.
   6. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou schvalování změn stanov spolku, pro kterou musí hlasovat dvoutřetinová většina přítomných členů.

 Článek 8

Výkonná rada

1.   Výkonná rada je statutárním orgánem spolku a má tři členy a za svoji činnost

                 odpovídají Valné hromadě. Členové VR jsou voleni z členů spolku. Při rozhodování      

                 je hlasovací právo členů VR rovné.

           2. Členy Výkonné rady volí Valná hromada na dobu 5 let. Členové VR volí ze svého

               středu předsedu spolku, který svolává a řídí jednání VR. Kterýkoliv z členů VR je na    

               základě pověření předsedy nebo v případech, kdy se takto usnese VR, oprávněn

               provádět výkon jeho pravomocí v době jeho nepřítomnosti,

         3. Spolek zastupuje navenek předseda VR samostatně nebo dva další členové VR  

               společně,

       4. Výkonná rada se schází minimálně 2x ročně, a dle potřeb a dohody členů VR.

             Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Pro

             přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných,

5. Do působnosti Výkonné rady náleží:

                 a. schvaluje směrnice a další organizační pravidla spolku a jejich změny,

     b. připravit výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí    

         kalendářní rok, který předloží ke schválení na VH,

                 c. svolává Valnou hromadu minimálně 1x ročně,

                 d. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů se zaměstnanci

                       spolku, pokud takové jsou,

         e. podává o své činnosti zprávu VH.

Článek 9

Hospodaření spolku

          1. Spolek hospodaří s majetkem spolku získaným zejména z těchto zdrojů:

                 a.   členské příspěvky, ve výši stanovené VH,

                 b. dary fyzických a právnických osob,

                  c.   příjmy z vlastní činnosti spolku,

                 d. dotace, granty

                  e.   výnosy z majetku

   2. Majetek spolku může být použit pouze k dosažení účelu, pro nějž byl spolek

       ustanoven.

   3. Spolek může vykonávat podnikatelskou činnost pouze jako činnost    

       vedlejší a pouze pro zajištění podpory své hlavní činnosti.

   4. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, příslušnými

               ustanoveními zákona č. 89/2012 SB., občanského zákoníku.

          5. Spolek hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok. Rozpočet    

             schvaluje VH. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za

              kalendářní rok a schvaluje roční účetní uzávěrku.

        6. Spolek je transparentní organizací a vypracovává výroční zprávu o činnosti a

              hospodaření nejpozději do 31. března roku následujícího po hodnoceném roku.

               Táto zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři spolku.

Účetním rokem je kalendářní rok.

Článek 10

Zánik spolku

 1. Spolekzaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanovené zákonem.
 2. Při zániku spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Tyto stanovy spolku Reistna, z.s. vstoupí v platnost a účinnost schválením Valnou hromadou spolku konanou dne 23. 11. 2015.

Ve Valticích dne 23. 11. 2015

Ing. Stanislav Schneider

předseda výkonné rady